Projecte GO EMISSIONS

PROJECTE GO EMISSIONS

MECANISMES I PROCESSOS INNOVADORS DE PRODUCCIÓ DE BIOCOMBUSTIBLES SÒLIDS PER A LA REDUCCIÓ DE LES EMISSIONS DE CALDERES DE BIOMASSA

Estudiar propostes de millora per a la producció de biocombustibles sòlids per tal d’augmentar la seva qualitat i disminuir així l’impacte de les seves emissions. Per una banda es generaran dades de qualitat d’emissions de diferents compostos producte de la combustió d’estella en condicions controlades i parametritzades, per a diferents condicions de combustió i característiques de combustible, per a les espècies comercialitzades a Catalunya. Per altra banda, es proposaran nous processos productius d’estella que permetin minorar les emissions de compostos no desitjats.

L'objectiu del projecte és generar el coneixement de les emissions derivades de la combustió de pi blanc i sarment de vinya per poder donar recomanacions i qualitats de biocombustible sòlid que minimitzin l’impacte derivat de les emissions generades en el procés de combustió.

L’altre objectiu és establir quins mecanismes o processos productius innovadors haurien d'aplicar les empreses productores d'aquests biocombustibles.

Es tracta d'un projecte finançat a través de l'Operació 16.01.01 de Cooperació per a la innovació del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2022.