QUÈ ÉS LA BIOENERGIA?

La bioenergia és l’energia química emmagatzemada dintre dels éssers vius i la matèria orgànica de la qual s’extreu aquesta energia s’anomena biomassa. Es tracta d’una font d’energia renovable i neutra en carboni.

La bioenergia és la primera font d’energia renovable a Europa i serà el nucli del mix energètic del futur, així com l'energia clau pel compliment dels objectius estratègics de transició energètica i d’adaptació al canvi climàtic. Actualment, es tracta de l’única energia renovable que disposem que és gestionable i emmagatzemable.

BENEFICIS AMBIENTALS

Energia neutra en carboni

A diferència del CO2 resultant de la combustió de combustibles fòssils, el CO2 producte de la combustió de la biomassa ha estat prèviament segrestat per la vegetació durant el seu creixement, pel que la bioenergia és una energia amb balanç neutre de CO2. La bioenergia és una oportunitat que disposen les empreses de poder reduïr les seves emissions de forma significativa, i segons el cas, beneficiar-se de la comercialització dels drets d’emissió de CO2.

 

Reducció de la dependència dels combustibles fòssils

La bioenergia és una energia autòctona que redueix la dependència dels combustibles fòssils i la seva consegüent importació de països tercers, pel que és una font l’energia clau per l’abandonament del model energètic actual basat en combustibles fòssils.

 

Prevenció d’incendis forestals

Catalunya és un país de boscos i també un país d’incendis forestals, on cada vegada més s’apunta que el canvi climàtic comportarà la generació de grans incendis forestals. En aquest sentit, l’ús de la bioenergia permetrà realitzar un important impacte en la prevenció d’incendis forestals i en la minimització dels costos socials i econòmics que suposen per a la població.

 

Sostenibilitat dels boscos

La gestió forestal sostenible permet gestionar les masses forestals per tal que aquestes puguin perdurar al llarg del temps i mantenir les seves funcions de serveis ambientals ( captació de CO2, regulació hidrològica, protecció del sòl, hábitat per a la biodiversitat, etc).

 

BENEFICIS SÒCIOECONÒMICS

Creació de llocs de treball al territori

La bioenergia és l’energia renovable que genera més llocs de treball genera per unitat d'energia produïda segons l’Observatori Europeu d’Energies Renovables. En concret, la bioenergia crea 10 llocs de treball per cada MW instal·lat. A més a més, contribueix a la creació de llocs de treball en zones amb alt índex de despoblament rural.

 

Millora de la competitivitat de les empreses

La bioenergia ajuda a millorar la competitivitat de les empreses, especialment d’aquelles empreses que presenten importants costos energètics. La major part d’indústries, presenten costos elevats per al consum tèrmic (aigua calenta, vapor, fred  i climatització), i la bioenergia representa una energia segura i estable donat que la bioenergia presenta preus estables al llarg del temps alhora que permet estalviar costos de producció.

 

Integració de grups en risc d’exclusió social

La bioenergia és una energia social i que permet la integració de grups en risc d’exclusió social, per tal que puguin aconseguir oportunitats laborals i contribuir com el resta de persones al benestar de la societat.

TIPUS DE BIOMASSA

Biomassa forestal
La biomassa forestal és el principal recurs de biomassa disponible a Catalunya, de la qual avui dia, només s'en aprofita el 30 % de tot el potencial disponible que es pot extreure cada any de forma sostenible dels nostres boscos. Segons el CTFC, es poden extreure cada any 1.200.000 tonelades de biomassa de forma sostenible. També existeix una font important de biomassa procedent de la indústria forestal (serradures), així com de les restes de poda de parcs i jardins.

Biomassa agrícola
La biomassa agrícola presenta també un elevat potencial d'aprofitament especialment a les comarques on s'origina, tot i que encara manca la major part del seu aprofitament. Existeixen nombroses fonts de biomassa agrícola; fruiters vells, closca d’ametlla, pinyolada, sarment de vinya, brisa, “orujillo”, etc.

APROFITAMENT DE L'ENERGIA

La bioenergia permet generar calor, electricitat, aigua calenta, vapor i fred. Les principals tecnologies d’aprofitament de la bioenergia són:

Caldera de combustió

És el tipus d’instal·lació més conegut. Consisteix en l’oxidació completa del material (llenya, estella o pèl·let) produint gasos a elevada temperatura.  L’alliberament de l’energia en forma de calor i vapor d’aigua pot servir tant per a edificis com per molts processos industrials.

 

Xarxes de calor i fred

És un tipus d’instal·lació molt habitual a Europa ( coneguda com a district heating) i, cada vegada més, a Catalunya. Consisteix en la producció d’energia tèrmica en calderes de biomassa centralitzades que és distribuïda fins als usuaris mitjançant un conjunt de tuberies, normalment subterrànies, a través d’un fluid que sol ser aigua calenta. És una infraestructura que permet aconseguir una major seguretat energètica tant en la producció com pels usuaris dels edificis, sinó que també permet agregar demanda i gestionar-la de forma més eficient, i reduint costos de manteniment i oferint alhora un millor servei a la població.

 

Gasificació

Combustió de la biomassa amb poc oxigen i a temperatures superiors a 700ºC, que produeix CO, CO2, H2 i CH4. Aquesta barreja de gasos (anomenat syngas) és en sí mateix un combustible, el qual genera una major quantitat d’energia que amb la combustió directa de la biomassa i amb menor espai.

 

Termosolar híbrida amb biomassa

La planta termosolar de Borges Blanques és la primera planta termosolar híbrida amb biomassa del món. La biomassa permet que la planta termosolar segueixi generant electricitat durant la nit. Genera 22,5 MW elèctrics.

 

Cogeneració (producció de calor + generació d’electricitat)

Aquest tipus d’instal·lació permet la producció combinada de calor i electricitat.

 

Trigeneració (Producció de calor + electricitat + fred)

Procés de cogeneració en el que, addicionalment, es produeix fred per absorció, adsorció o compressió. L’avantatge d’aquest mètode és que el sistema pot funcionar també durant l’estiu, quan hi ha una menor demanda de calor.

 

Piròlisi

Descomposició tèrmica de la biomassa en absència (o amb poca quantitat) d'oxigen. Els productes són gasos (CO2, CO, H2, CH4, C2H2, C2H4, C2H6, etc.), líquids (quitrans, hidrocarburs i aigua) i char (o biochar).

casey-horner-4rDCa5hBlCs-unsplash

PREUS BIOMASSA

Preus actualitzats de l'any 2019

14-16 €/MWh

CONSUM INDUSTRIAL ELÈCTRIC

17-22 €/MWh

CONSUM INDUSTRIAL TÈRMIC

21-24 €/MWh

CONSUM NO INDUSTRIAL TÈRMIC

HORITZÓ 2030

Objectius fixats pel clúster per assolir al 2030

800.000

tones de biomassa

250.000

tones de CO2 estalviades

500

MW de potència instal·lada