Biomassa

QUÈ ÉS LA BIOMASSA?

Energia autòctona, neutra en carboni i sostenible

La biomassa és la matèria orgànica d'origen animal o vegetal que pot ser utilitzada com a font d'energia, ja sigui com a combustible en processos termoelèctrics o per processos biològics, generant valor compartit i un triple impacte econòmic, ambiental i social.

BIOMASSA2

Beneficis ambientals

Energia neutra en carboni dels nostres boscos

A diferència del CO2 resultant de la combustió de combustibles fòssils, el CO2 producte de la combustió de la biomassa ha estat prèviament segrestat per la vegetació durant el seu creixement, pel que la biomassa és una energia neutre en carboni.

Energia autòctona

La biomassa és una energia autòctona i local, gràcies a que a Catalunya disposem d'un 64,2% de superfície forestal i som el 4t país europeu amb major superfície arbrada. Així i tot, actualment només es gestiona un 36% del potencial de biomassa forestal sostenible.

BIOMASSA
BIOMASSA

Prevenció d'incendis forestals

Catalunya és un país també d’incendis forestals, on cada vegada més s’apunta que el canvi climàtic comportarà la generació de grans incendis forestals. En aquest sentit, l’ús de la biomassa permetrà realitzar un important impacte en la prevenció d’incendis forestals i en la minimització dels costos ambientals, socials i econòmics que suposen per al teixit socioeconòmic.

Sostenibilitat dels boscos

La gestió forestal sostenible permet gestionar les masses forestals per tal que aquestes puguin perdurar al llarg del temps i mantenir les seves funcions de serveis ambientals (captació de CO2, regulació hidrològica, protecció del sòl, hàbitat per a la biodiversitat, etc).

Beneficis socioeconòmics

biomassa

Creació de llocs de treball al territori

La biomassa és l’energia renovable que genera més llocs de treball genera per unitat d'energia produïda. En concret, la biomassa crea 27 llocs de treball per cada MW instal·lat. A més a més, contribueix a la creació de llocs de treball en zones amb alt índex de despoblament rural.

Millora la competitivitat de les empreses

La biomassa ajuda a millorar la competitivitat de les empreses, especialment d’aquelles empreses que presenten importants costos energètics pel consum tèrmic (aigua calenta, vapor, fred i climatització), generant estalvis superiors al 50% en els costos energètics. Alhora, la biomassa representa una energia segura i estable donat que presenta preus estables al llarg del temps. Normalment, els preus tendeixen a estar entre els 17€ i els 22 €/MWh, si la inversió la fa l'empresa i a estar entre 28€ i els 32 €/MWh, si es realitza en format de serveis energètics.

Integració de grups d'exclusió social

La biomassa és una energia social i que permet la integració de grups en risc d’exclusió social, per tal que puguin aconseguir contribuir com el resta de persones al benestar de la societat i a la nostra economia, amb igualtat d'oportunitats.

biomassa