Biogàs

QUÈ ÉS EL BIOGÀS?

Energia circular, local i competitiva

El biogàs és un gas renovable que s'obté de la digestió anaeròbica de materials orgànics biodegradables procedent principalment de dejeccions ramaderes, fangs de depuradora i aigües residuals, residus de la indústria agroalimentària, fracció orgànica de residus municipals, etc.

El biogàs es pot utilitzar de tres formes, convertir-lo en electricitat i calor en una planta de cogeneració, es pot injectar a la xarxa de gas natural, pel seu ús per la població o el sector industrial, i també es pot convertir en combustible per vehicles de transport.

El biogàs produït per digestió anaeròbica normalment s'utilitza en turbines de gas per produir electricitat, si bé per augmentar el valor del gas es pot purificar, separant el diòxid de carboni i altres impureses, aconseguint generar biometà (upgrading). Alhora, aquest biometà es pot emmagatzemar en situacions que la demanda energètica sigui elevada i l'energia eòlica i solar no la puguin cobrir.

Catalunya té el potencial per a posicionar-se com el tercer país d’Europa en producció de biometà atenent els recursos existents.

biogas
https://youtu.be/EtelIFRzec4

Beneficis ambientals

Impuls de l'economia circular

El biogàs és l'energia que permet aprofitar la biomassa procedent de les dejeccions ramaderes, dels fangs de depuradora, dels abocadors, etc. D'aquesta manera, podem promoure una economia circular que converteixi els residus en energia, i alhora generant un subproducte, un fertilitzant natural d'alta qualitat que pot substituir l'ús de fertilitzant mineral.

Energia local

Catalunya és una de les regions d'Europa que generen més residus procedents de les dejeccions ramaderes, donat que és una de les principals regions de producció de carn d'Europa. El biogàs permet desenvolupar un model descentralitzat en l'ús de l'energia per tal que es puguin generar projectes locals de comunitats energètiques tèrmiques.

biogas
biogas

Reducció d'emissions

L'ús de biogàs en si mateix no augmenta el total de gasos amb efecte d'hivernacle a l'atmosfera, ja que el carboni produït (metà i diòxid de carboni) ha estat prèviament absorbit per les plantes utilitzades per a la seva producció. En aquest sentit, l'ús del biogàs permet reduir les emissions, especialment les procedents de la gestió de les dejeccions ramaderes (que generen amoníac, metà, diòxid de carboni), i que aquestes s'alliberin a l’atmosfera, perjudicant la qualitat de l'aire i el benestar de la població.

Prevenir la contaminació per nitrats

La contaminació per nitrats procedent de les dejeccions ramaderes és el problema de contaminació difusa més important a les aigües subterrànies de Catalunya i el principal responsable del mal estat de les masses d’aigua subterrànies, afectant també les aigües superficials, i de manera local algunes masses d’aigua costaneres. Gràcies a l'impuls del biogàs es pot prevenir la contaminació per nitrats i recuperar la qualitat de l'aigua i els sòls.

Energia neutra en carboni

Les emissions de gasos d’efecte hivernacle per unitat d’energia del biogàs aprofitada poden ser neutres en carboni i fins i tot esdevenir negatives, esdevenint una oportunitat per la descarbonització i per la venta de drets d'emissió.

biogas
biogas

Beneficis socioeconòmics

Creació de llocs de treball al territori

La biogàs permet crear llocs de treball, especialment en zones amb alt índex de despoblament rural.

Millora la competitivitat del territori

La biogàs ajuda a millorar la competitivitat de les empreses, especialment d’aquelles empreses que presenten importants costos energètics pel consum tèrmic (aigua calenta, vapor, fred i climatització), generant estalvis superiors al 50% en els costos energètics. Alhora, permet que els promotors dels projectes de biogàs siguin les pròpies cooperatives agràries i ramaderes, generant ingressos complementaris i nous models de negoci.